jump to navigation

بيانيه دانشجويان دانشگاه خواجه نصير در حمايت از دو دانشجوي دربند اين دانشگاه نوامبر 14, 2009

Posted by autnews88 in دانشگاه ها.
trackback

دانشجويان دانشگاه خواجه نصير در حمايت از دو همكلاسي بازداشت شده شان علي پرويز و سهيل محمدي بيانيه اي به شرح زير صادر كردند:25qvj88

دانشجويان مسئول، فهيم و آگاه دانشگاه خواجه نصير

همگان آگاهيد که دانشگاه هسته مرکزي توليد انديشه ترقي خواهي و نهادي پيشرو در پرورش ارزشها و آرمانهاي والاي انساني و ملي در جامعه ما است. در مقاطع تاريک از تاريخ کشورمان، دانشگاه همواره به بازتوليد مفاهيم بديع و فضايل آزاديخواهي و استبداد ستيزي پرداخته است. دانشگاه با کنشگري فعال سياسي لبه برنده ي انتقادي است که افراد، روشها و عملکردهايي را هدف مي گيرد که حقوق اوليه انساني و منافع ملي مردم کشورمان را به خطر انداخته اند. هرگاه خطر استيلاي استبداد داخلي و خارجي کشورمان را تهديد کرده است، اين دانشجويان و اساتيد آگاه بوده اند که به مثابه حنجره رساي ملت، از سنگر مقاومت فرياد آزادي و برابري و حفاظت از منافع ملي را سر داده اند.

اينک به نظر مي رسد در اين شرايط حساس تاريخي که نقطه عطفي در آگاهي ملي پيدا شده است، دستهايي پنهان و آلوده در کارند تا فضاي دانشگاههاي کشور را با طراحي سناريوهاي پيچيده و شوم به انفعال بکشانند و فضاي تهديد و ارعاب و خفقان را جايگزين نشاط سياسي پديد آمده در ميان دانشجويان نمايند. طراحان اين سناريوهاي ضد ملي و ديني با همکاري نهادهاي شبه امنيتي در دانشگاهها سعي دارند تا با شناسايي و بازداشت گسترده فعالين دانشجويي و صدور احکام سنگين کميته انضباطي، دانشگاه و دانشجو را از به چالش کشيدن سياستهاي نادرست و ضد منافع ملي بازدارند.

توجه به حوادث رخ داده در چند هفته گذشته در دانشگاههاي مختلف کشور از جمله دانشگاههاي تهران، شريف، خواجه نصير، گيلان، شبراز، بابلسر و . . . نشان مي دهد که دعوت سخنراناني با سوابق نه چندان درخشان به دانشگاهها، بخشي از اين سناريوي طراحي شده است. اين افراد با حضور در دانشگاهها و طرح سخنان مناقشه برانگيز و خلاف واقع سعي در تحريک احساسات دانشجويان و به تشنج کشيدن فضاي دانشگاه دارند تا از اين طريق زمينه برخورد نهادهاي امنيتي و شبه امنيتي درون و بيرون دانشگاه با دانشجويان را فراهم آورند. صدور احکام سنگين کميته انضباطي در دانشگاه شريف پس از حضور آقاي محمد جواد لاريجاني و بازداشت دانشجويان دانشگاه تهران و خواجه نصير و گيلان پس از حضور آقاي صفار هرندي در دانشگاه به خوبي تاييد کننده اين مدعا است.

اما آنچه در دو هفته گذشته در دانشگاه خواجه نصير رخ داد نيز بخشي از همين پروژه سياه است که با دعوت صفار هرندي به دانشگاه کليد خورد. دستهاي پنهان نهادهاي موازي امنيتي درون دانشگاه با وجود مخالفت صريح حراست و مسئولين دانشگاه مقدمات حضور وي را در دانشکده برق فراهم آوردند. مسئولين دانشگاه و حراست نيز به جاي حفاظت از مرزهاي فضاي آکادميک  و پاسداري از حريم قانوني دانشگاه، به اراده اين نهادهاي ناشناخته سر سپرده و با فيلمبرداري از دانشجويان دانشگاه و مذاکره ظاهري با نمايندگان دانشجويي، دانشجوياني را که به زعم باطل خودشان نقش فعالتري در اين جريان داشتند، شناسايي و به نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي معرفي کرده و به بياني ديگر چراغ سبزي براي بازداشت فرزندان دانشگاه خواجه نصير نشان داده اند.

حال آنکه تمامي دانشجويان به خوبي آگاهند که دانشجويان بازداشت شده، سهيل محمدي و علي پرويز، از جمله دانشجوياني هستند که همواره بر برخورد منطقي با حوادث تاکيد داشته اند. از قضا اين دانشجويان در روز حضور صفار هرندي در دانشگاه نيز سعي در کنترل عواطف جريحه دار شده دانشجويان از سخنان هتاکانه صفار هرندي داشته و در عين حال مذاکره با حراست و نيروهاي امنيتي بيرون دانشگاه را براي پيشگيري از بروز هرگونه خشونت نسبت به دانشجويان بر عهده داشته اند. اين دو نفر به همراه ساير دانشجويان در روز دعوت رياست دانشگاه براي مذاکره پيرامون بحران به وجود آمده نيز به نمايندگي از دانشجويان با دکتر بطحايي صحبت کرده اند که به نظر مي رسد همين فرآيند تعاملي موجب انتخاب ايشان به عنوان قربانيان اين پروژه شوم شده است. اما مسئولين و نهادهاي امنيتي موازي درون دانشگاه که با بي انصافي تمام اقدام به معرفي اين دو دانشجو به نهادهاي اطلاعاتي کرده اند، اين بار در انتخاب قربانيان پروژه خود دچار اشتباه جبران ناپذيري شده اند. مسئواين دانشگاه و حراست پس از بازداشت اين دو دانشجو که با هدف ايجاد رعب و وحشت در قلوب دانشجويان صورت گرفته است، به جاي پيگيري و فهم ريشه فتنه ايجاد شده و شماتت مسببين اصلي و فراهم آوردن زمينه آزادي آنان با استفاده از اختيارات ناشي از مسئوليت خود، تلاش کرده اند با دادن وعده هاي واهي پيگيري و آزادي عن قريب اين دو، افکار عمومي دانشگاه و احساسات جريحه دار شده دانشجويان و اساتيد را کنترل نمايند.

در اين زمان همه دانشجويان آگاه  و هوشيار خواجه نصير که با عدم پيگري و کم توجهي افراد مسئول در حراست دانشگاه و تداوم بازداشت غيرقانوني دوستان خود مواجه مي شوند، در حمايت از ياران دربندشان به تظلم خواهي از مسئولين و نهادهاي مدعي هدايتگري امور بر مي خيزند و اعتراض خود را به اين هجوم سبعانه به حريم ايمن دانشجويان بيان مي کنند. دانشجويان به روشني نشان مي دهند که در برابر دخالت نيروهاي امنيتي در حريم مقدس دانشگاه و بازداشت غيرقانوني فرزندان دانشگاه ساکت نخواهند نشست و سناريوي بازداشت بي گناهان معصوم به جاي طراحان سناريو و برانگيزانندگان فتنه، سناريويي نخ نما شده است که هيچ فرد فهيمي حقانيت آنرا بر نمي تابد و دانشگاه با هوشياري کامل نسبت به آن واکنش فعال نشان خواهد داد.

اما شنيدن فرياد تظلم خواهي دانشجويان نه تنها به تلاش آنان براي حل مسئله منجر نشد، بلکه آنان دستپاچه از اتحاد دانشجويان در حمايت از ياران دربندشان سعي نمودند تا به دستور نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي و وزارت علوم با تهديد و ارعاب دانشجويان آنان را از شرکت در تجمعات منع کرده و به جاي تدبير در جهت حل مسئله، صورت مسئله را پاک کنند. طراحان پروژه سرکوب دانشگاهها نيز بيکار ننشسته و تلاش کردند تا با وارونه جلوه دادن قضايا، تشنج و فتنه اي را که خود طراح اصلي آن هستند به دانشجويان نسبت دهند و بهانه اي براي سرکوب اعتراضات ايجاد کنند. فرستادن پيامکهايي به شماره هاي دانشجويان جديدالورود که فقط يکي از نهادهاي موازي امنيتي درون دانشگاه داراي شماره هاي آنان بوده و هشدار نسبت به تداوم اعتراضات، نشاندهنده اراده پليد آنان براي فريب افکار عمومي دانشجويان و پيش بردن سناريوي طراحي شده به هر قيمتي است. هم چنين ارسال اين پيامکها از شماره هاي مخابرات بيانگر هماهنگي ميان توطئه گران شبه امنيتي در ارگانها و نهادهاي مختلف خارج از دانشگاه با نهادهاي امنيتي شبه دانشجويي بوده و ميزان اهميت و گسترگي اين پروژه شوم را نشان مي دهد.

تمامي موارد شرح داده شده بيانگر آن است که اين دستهاي پنهان و طراحان توطئه شناخت صحيحي از دانشجو و دانشگاه ندارند. اين توطئه گران و مزدوران اجرايي آنان بايد بدانند که طراحي اين سناريوهاي نخ نما شده براي مقابله با جريان متفکر و انديشمند دانشگاه نه تنها ثمري نخواهد داشت، بلکه به آگاهي و اتحاد هر چه بيشتر دانشجويان و مقاومت دليرانه آنان در برابر تماميت طلبي ضد قانوني آنان خواهد انجاميد. اين فتنه گران بايد بدانند که دانشجويان تمام کشور بر خلاف گمان آنها بازيچه هايي فاقد شعور و آگاهي نيستند. بلکه طبق گفته دکتر بطحايي نخبگاني نوراني، البته نه در نام که در عمل هستند که اگر فرصت کارگرداني در خانه خودشان را نداشته باشند، بازيچه سناريوهاي طراحي شده در نهادهاي نامعلوم خارج از دانشگاه نيز نخواهند شد. دانشجويان بازيگراني با اراده آزاد در اين عرصه هستند که حق را از باطل به خوبي تميز مي دهند و تسليم صحنه آرايي افراد مجهول الهويه و نهادهاي شبه امنيتي و شبه دانشجويي درون و بيرون دانشگاه نخواهند شد. دانشجويان با هوشياري کامل در برابر اجراي اين پروژه شوم ايستاده و با تحليل دقيق شرايط، امکان هر گونه سوء استفاده از حرکات حق طلبانه و تظلم خواهانه خود را از آنان سلب خواهند کرد.

ما دانشجويان  دانشگاه خواجه نصير براي آنکه خيال خام موفقيت در اجراي اين پروژه سياه را براي فتنه گران اصلي به کابوسي شوم تبديل نماييم، به مسئولين دانشگاه اين فرصت را مي دهيم تا با درايت کافي و مسئوليت پذيرانه اين مسئله را مديريت نموده و موجبات آزادي فوري و بي قيد و شرط هم کلاسيهاي در بندمان، سهيل محمدي و علي پرويز را فراهم آورند. ما مصرانه از مسئولين دانشگاه و به ويژه شخص دکتر بطحايي درخواست داريم که ضمن استخلاص ياران در بندمان، نشان دهند که در برابر دخالت نهادهاي امنيتي و شبه امنيتي در امور جاري و فضاي دانشگاه استوار ايستاده اند و اجازه نخواهند داد که دستهايي آلوده مسائل درون خانواده دانشگاه را به بحراني براي دانشجويان، اساتيد و مسئولين بدل نمايند.

بدون شک تدبير صحيح مسئولين دانشگاه موجب همبستگي و اتحاد بيشتر ميان دانشجويان و مسئولين شده و انتظار مي رود که اعتماد از دست رفته را دوباره به دانشجويان بازگرداند. در عين حال هشدار مي دهيم که افکار عمومي دانشجويان و اساتيد با هوشياري حوادث و حرکات تمامي افراد و نهادهاي شبه دانشجويي و شبه امنيتي درون دانشگاه را زير نظر دارد و چنانچه اقدامي ناصواب و تشنج آفرين از سوي آنان صورت گيرد يا تلاش کنند که اراده مسئولين دانشگاه را در جهت سوء هدايت نمايند، دانشگاه خاموش نخواهد نشست و پاسخي در خور حرکات دسيسه چينان به آنان خواهد داد.

در انتها اميد داريم که مسئولين دانشگاه و حراست از فرصتي که دانشجويان جهت اعتمادسازي در اختيارشان قرار داده اند، حسن استفاده را کرده و از آن جهت آزادي فوري و بي قيد و شرط همکلاسيهاي به ناحق در بندمان و تسکين عواطف جريحه دار شده خانواده دانشگاهي خواجه نصير به نحوي خردمندانه و مسئولانه استفاده نمايند و اگاه باشند که چشمان روشن بين دانشجويان هوشيار خواجه نصير از نزديک تمامي اقدامات آنان را زير نظر دارد.

» فو ربک لنسئلنهم اجمعين عما کانو يعملون «

» قسم به خداي تو که از همه آنها سخت مواخذه خواهيم کرد و روزي از آنچه مي کنند بازخواست مي شوند. (سوره النحل، آيه 92 و 93)

Advertisements

دیدگاه‌ها»

No comments yet — be the first.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: